กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
กองกฎหมาย

ประชาสัมพันธ์

ปี 2565

กลุ่ม

การรับฟังความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติการดำเนินกิจกรรมขององค์กรไม่แสวงหากำไร พ.ศ. ....

ส่วนพัฒนากฎหมายและให้คำปรึกษา
จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 7072 ครั้ง