กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
กองกฎหมาย

ประชาสัมพันธ์

ปี 2565

กลุ่ม

แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับกรณีการตราร่างกฎหมายหรือร่างอนุบัญญัติที่ต้องจัดให้มีแผนที่ท้าย

ส่วนพัฒนากฎหมายและให้คำปรึกษา
จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 7071 ครั้ง