กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
กองกฎหมาย

ประชาสัมพันธ์

ปี 2565

กลุ่ม

นายพิสิษฐ์ วงศ์เธียรธนา ผู้อำนวยการส่วนพัฒนากฎหมายและให้คำปรึกษา กองกฎหมาย เข้าร่วมประชุม คณะกรรมการโรคติดต่อ ตามพระราชบัญญติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 ครั้งที่ 5/2565

เมื่อวันอังคารที่ 7 มิถุนายน 2565 เวลา 14.30 - 17.30 น. (Zoom Meating)
จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 7070 ครั้ง