กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
กองกฎหมาย
กฎหมายอื่น ๆ
พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. ๒๕๕๐ เป็นกฎหมายฉบับหนึ่งที่พนักงานสอบสวนฝ่ายปกครองมีอำนาจในการสอบสวนคดีตามกฎกระทรวงนี้
กฎหมายหลัก