กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
กองกฎหมาย

วิสัยทัศน์ และพันธกิจ

เป็นหน่วยงานที่มีความเชี่ยวชาญด้านกฎหมาย ปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง โปร่งใส เป็นธรรม และได้รับความเชื่อถือ

จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 2012 ครั้ง