กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
กองกฎหมาย

เบอร์โทรศัพท์


ฝ่ายบริหารทั่วไป โทร 02 637 3366

ส่วนพัฒนากฎหมายและให้คำปรึกษา โทร 02 637 3370

ส่วนคดีและนิติกรรมสัญญา 1 โทร 02 637 3379

ส่วนคดีและนิติกรรมสัญญา 2 โทร 02 637 3374

จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 1358 ครั้ง