กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
กองกฎหมาย

บทความน่ารู้ และกฎหมายน่าสนใจ

บทความน่ารู้จากกองกฎหมาย

กลุ่ม
4.กรณีเจ้าพนักงานท้องถิ่นมิได้ดำเนินการเพื่อระงับเหตุรำคาญให้หมดสิ้น
3.กรณีการสอบสวนความรับผิดทางละเมิดต้องเป็นการดำเนินการตามกฎหมาย
2.ความผูกพันของมติคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) กรณีชี้มูลความผิด
1.แนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดทำข้อกำหนดในการจัดซื้อจัดจ้าง
15.ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ตอนที่ 12 แผน ปภ.กรุงเทพ (มาตรา33 34)


1 2 3 4 5 ..

จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 18027 ครั้ง