กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
กองกฎหมาย

บทความน่ารู้ และกฎหมายน่าสนใจ

บทความน่ารู้จากกองกฎหมาย

กลุ่ม
ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. ๒๕๕๐ ตอนที่ ๑๑ : แผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด (มาตรา ๑๖ มาตรา ๑๗)
ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ตอนที่ 10 แผน ปภ.ชาติ (มาตรา12)
ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ตอนที่ 9 โครงสร้างองค์กรฝ่ายปกครองในการจัดการสาธารณภัย
การสร้างมาตรฐานผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ขนาดใหญ่ (Big bike) ในประเทศไทย
รถรับ-ส่งนักเรียนที่ปลอดภัยได้มาตรฐานกับความจำเป็นทางการศึกษา


.. 2 3 4 5 6 ..

จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 17516 ครั้ง