กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
กองกฎหมาย

บทความน่ารู้ และกฎหมายน่าสนใจ

บทความน่ารู้จากกองกฎหมาย

กลุ่ม
ข้อเสนอเชิงนโยบายด้านความปลอดภัยทางถนนเพื่อการยกระดับคุณภาพการให้บริการขนส่งผู้โดยสาร : ประเภทรถจักรยานยนต์รับจ้าง
ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. ๒๕๕๐ ตอนที่ ๘ : อานาจหน้าที่ของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ตอนที่ ๒)
ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. ๒๕๕๐ ตอนที่ ๗ : อำนาจหน้าที่ของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ตอนที่ ๑)
ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. ๒๕๕๐ ตอนที่ ๖ : อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ
ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. ๒๕๕๐ ตอนที่ ๕ : องค์ประกอบคณะกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ


.. 3 4 5 6 7

จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 16777 ครั้ง