กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
กองกฎหมาย

กฎหมายการปฏิบัติราชการและคดีปกครอง

พระราชบัญญัติ

กลุ่ม
พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ฉบับที่ ๙) พ.ศ. ๒๕๕๙
ดาวน์โหลด :
http://web.krisdika.go.th/data/law/law2/%a828/%a828-20-2560-a0001.pdf ( ดาวน์โหลด 0 ครั้ง)
พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ฉบับที่ ๘) พ.ศ. ๒๕๕๙
ดาวน์โหลด :
http://web.krisdika.go.th/data/law/law2/%a828/%a828-20-2559-a0001.pdf ( ดาวน์โหลด 0 ครั้ง)
พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ฉบับที่ ๘) พ.ศ. ๒๕๕๙ (การบังคับคดีปกครอง)
ดาวน์โหลด :
http://www.senate.go.th/bill/bk_data/184-6.pdf ( ดาวน์โหลด 0 ครั้ง)
พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครองพ.ศ. ๒๕๔๒
ดาวน์โหลด :
http://web.krisdika.go.th/data/law/law2/%a828/%a828-20-9999-update.pdf ( ดาวน์โหลด 0 ครั้ง)
การกลับไปใช้สิทธิในบำเหน็จบำนาญตามพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ. ๒๔๙๔ พ.ศ. ๒๕๕๗
ดาวน์โหลด :
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2557/A/077/6.PDF ( ดาวน์โหลด 0 ครั้ง)


1 2 3 4

จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 25885 ครั้ง