กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
กองกฎหมาย

กฎหมายการปฏิบัติราชการและคดีปกครอง

พระราชบัญญัติ

กลุ่ม
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐
ดาวน์โหลด :
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2560/A/024/13.PDF ( ดาวน์โหลด 0 ครั้ง)
พระราชบัญญัติกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๓๙
ดาวน์โหลด :
act10-1.pdf ( 0.88 MB ) ( ดาวน์โหลด 465 ครั้ง)
พระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ. ๒๔๙๔ พระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ. ๒๔๙๔
ดาวน์โหลด :
act9-1.pdf ( 0.76 MB ) ( ดาวน์โหลด 500 ครั้ง)
พระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๒
ดาวน์โหลด :
act8-1.pdf ( 0.32 MB ) ( ดาวน์โหลด 588 ครั้ง)
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐
ดาวน์โหลด :
act7-1.pdf ( 0.66 MB ) ( ดาวน์โหลด 431 ครั้ง)


1 2 3 4

จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 25047 ครั้ง