กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
กองกฎหมาย

กฎหมายการปฏิบัติราชการและคดีปกครอง

พระราชบัญญัติ

กลุ่ม
พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙
ดาวน์โหลด :
act6-1.pdf ( 0.19 MB ) ( ดาวน์โหลด 446 ครั้ง)
พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙
ดาวน์โหลด :
act5-1.pdf ( 1.07 MB ) ( ดาวน์โหลด 354 ครั้ง)
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.๒๕๕๑
ดาวน์โหลด :
act4-1.pdf ( 0.42 MB ) ( ดาวน์โหลด 469 ครั้ง)
พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ.๒๕๐๒
ดาวน์โหลด :
act3-1.pdf ( 0.41 MB ) ( ดาวน์โหลด 504 ครั้ง)
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ ๗) พ.ศ.๒๕๕๐
ดาวน์โหลด :
act2.3-1.pdf ( 0.12 MB ) ( ดาวน์โหลด 395 ครั้ง)


1 2 3 4

จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 26444 ครั้ง