กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
กองกฎหมาย

กฎหมายการปฏิบัติราชการและคดีปกครอง

พระราชบัญญัติ

กลุ่ม
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ (๖) พ.ศ.๒๕๔๖
ดาวน์โหลด :
act2.2-1.pdf ( 0.02 MB ) ( ดาวน์โหลด 277 ครั้ง)
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ ๕) พ.ศ.๒๕๔๕
ดาวน์โหลด :
act2.1-1.pdf ( 0.08 MB ) ( ดาวน์โหลด 294 ครั้ง)
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.๒๕๓๔
ดาวน์โหลด :
act2-1.pdf ( 1.16 MB ) ( ดาวน์โหลด 351 ครั้ง)
พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ.๒๕๔๕
ดาวน์โหลด :
act1-1.pdf ( 0.08 MB ) ( ดาวน์โหลด 384 ครั้ง)
พระราชบัญญัติมาตรการของฝ่ายบริหารในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๕๑
ดาวน์โหลด :
act12-1.pdf ( 0.20 MB ) ( ดาวน์โหลด 310 ครั้ง)


1 2 3 4

จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 25046 ครั้ง