กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
กองกฎหมาย

กฎหมายสงเคราะห์ผู้ประสบภัย

สงเคราะห์ผู้ประสบภัย

กลุ่ม
พรฎ. ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 523) พ.ศ. 2554
ดาวน์โหลด :
http://www.thailaws.com/law/thaiacts/code2241.pdf ( ดาวน์โหลด 0 ครั้ง)
พรฎ. ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 522) พ.ศ. 2554
ดาวน์โหลด :
http://www.thailaws.com/law/thaiacts/code2240.pdf ( ดาวน์โหลด 0 ครั้ง)
พระราชกฤษฏีกา ออกตามความในประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ๕๑๓)พ.ศ. ๒๕๕๔
ดาวน์โหลด :
http://www.thailaws.com/law/thaiacts/code2181.pdf ( ดาวน์โหลด 0 ครั้ง)


.. 6 7 8 9 10

จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 22981 ครั้ง