กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
กองกฎหมาย

กฎหมายสงเคราะห์ผู้ประสบภัย

สงเคราะห์ผู้ประสบภัย

กลุ่ม
ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2549
ดาวน์โหลด :
http://audit.mnre.go.th/download/kung/money/advance/advance-2549.pdf ( ดาวน์โหลด 0 ครั้ง)
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ.2546
ดาวน์โหลด :
http://www.phraelocal.go.th/mydoc/4-post/03/26-V%20892.pdf ( ดาวน์โหลด 0 ครั้ง)
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือคนไทยในต่างประเทศพ.ศ. ๒๕๔๙
ดาวน์โหลด :
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2549/00189703.PDF ( ดาวน์โหลด 0 ครั้ง)
ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลผู้ประสบภัยเนื่องจาการช่วยเหลือราชการ การปฏิบัติงานของชาติ หรือการปฏิบัติตามหน้าที่มนุษยธรรม พ.ศ. 2544
ดาวน์โหลด :
https://www.cgd.go.th/wps/portal/CGDInfo/Others/Disburse/Interesting3 ( ดาวน์โหลด 0 ครั้ง)
ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยเงินช่วยเหลือค่าจัดการศพผู้ประสบภัยเนื่องจากการช่วยเหลือราชการ การปฏิบัติงานของชาติ หรือการปฏิบัติตามหน้าที่มนุษยธรรม พ.ศ. 2544
ดาวน์โหลด :
https://www.cgd.go.th/wps/portal/CGDInfo/Others/Disburse/Interesting3 ( ดาวน์โหลด 0 ครั้ง)


.. 3 4 5 6 7 ..

จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 21644 ครั้ง