กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
กองกฎหมาย

กฎหมายสงเคราะห์ผู้ประสบภัย

สงเคราะห์ผู้ประสบภัย

กลุ่ม
ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการขอรับเงิน การพิจารณา และการขยายระยะเวลา ในการขอรับเงินสงเคราะห์เนื่องจากการช่วยเหลือราชการ การปฏิบัติของชาติ หรือ การปฏิบัติตามหน้าที่มนุษยธรรม พ.ศ. 2543
ดาวน์โหลด :
https://www.cgd.go.th/wps/portal/CGDInfo/Others/Disburse/Interesting3 ( ดาวน์โหลด 0 ครั้ง)
กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไขและอัตราในการจ่ายเงินสงเคราะห์และกำหนดลักษณะของความพิการทุพพลภาพขนาดหนักจนเป็นอุปสรรคสำคัญยิ่งในการประกอบอาชีพหรือในการดำรงชีพพ.ศ. ๒๕๔๔
ดาวน์โหลด :
https://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/00040190.PDF ( ดาวน์โหลด 0 ครั้ง)
กฎกระทรวงว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการปกครอง ดูแล บํารุงรักษา ใช้และจัดหาประโยชน์เกี่ยวกับราชพัสดุ (ฉบับที่ ๔)พ.ศ. ๒๕๕๒
ดาวน์โหลด :
http://www.nst3.go.th/salary54/2patsadu.pdf ( ดาวน์โหลด 0 ครั้ง)
พระราชบัญญัติศุลกากร (ฉบับที่ ๑๙)พ.ศ. ๒๕๔๘
ดาวน์โหลด :
http://web.krisdika.go.th/data/law/law2/%c801/%c801-20-2548-a0001.pdf ( ดาวน์โหลด 0 ครั้ง)
พระราชบัญญัติศุลกากร (ฉบับที่ ๒๐)พ.ศ. ๒๕๔๘
ดาวน์โหลด :
http://web.krisdika.go.th/data/law/law2/%c801/%c801-20-2548-a0004.pdf ( ดาวน์โหลด 0 ครั้ง)


.. 4 5 6 7 8 ..

จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 22299 ครั้ง