กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
กองกฎหมาย

กฎหมายสงเคราะห์ผู้ประสบภัย

สงเคราะห์ผู้ประสบภัย

กลุ่ม
พระราชบัญญัติศุลกากรพุทธศักราช ๒๔๖๙
ดาวน์โหลด :
http://web.krisdika.go.th/data/law/law2/%c801/%c801-20-9999-update.pdf ( ดาวน์โหลด 0 ครั้ง)
พระราชบัญญัติสงเคราะห์ผู้ประสบภัยเนื่องจากการช่วยเหลือราชการการปฏิบัติงานของชาติ หรือการปฏิบัติตามหน้าที่มนุษยธรรมพ.ศ. ๒๕๔๓
ดาวน์โหลด :
http://web.krisdika.go.th/data/law/law2/%ca60/%ca60-20-2543-a0001.pdf ( ดาวน์โหลด 0 ครั้ง)
ประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข เพื่อการยกเว้นภาษีเงินได้และภาษีมูลค่าเพิ่ม สำหรับเงินได้ ทรัพย์สิน
ดาวน์โหลด :
http://www.rd.go.th/publish/41916.0.html ( ดาวน์โหลด 0 ครั้ง)
ประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 207)เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข เพื่อการยกเว้นภาษีเงินได้สำหรับเงินได้ที่ผู้ประสบอุทกภัย วาตภัย อัคคีภัย หรือภัยธรรมชาติอื่นที่เกิดขึ้น
ดาวน์โหลด :
http://www.rd.go.th/publish/39298.0.html ( ดาวน์โหลด 0 ครั้ง)
ประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ ๒๐๖)เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข เพื่อการได้รับยกเว้นภาษีเงินได้ของผู้ประสบอุทกภัย วาตภัย อัคคีภัย หรือภัยธรรมชาติอื่นที่เกิดขึ้นในประเทศไทย
ดาวน์โหลด :
http://www.rd.go.th/publish/41915.0.html ( ดาวน์โหลด 0 ครั้ง)


.. 5 6 7 8 9 ..

จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 22298 ครั้ง