กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
กองกฎหมาย

กฎหมายสงเคราะห์ผู้ประสบภัย

สงเคราะห์ผู้ประสบภัย

กลุ่ม
ประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ ๒๐๕)เรื่องกำหนดหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขเพื่อการยกเว้นภาษีเงินได้สำหรับเงินได้เท่าจำนวนเงินช่วยเหลือที่จ่ายให้แก่ผู้เอาประกันภัยซึ่งได้รับผลกระทบหรือความเสียหาย อันเนื่องมาจากการชุมนุมทางการเมือง
ดาวน์โหลด :
http://www.rd.go.th/publish/42688.0.html ( ดาวน์โหลด 0 ครั้ง)
ประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ ๒๐๔)เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเพื่อการยกเว้นภาษีเงินได้ให้แก่ผู้ได้รับผลกระทบหรือความเสียหายอันเนื่องมาจากการชุมนุมทางการเมืองในระหว่างวันที่ ๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ ถึงวันที่ ๓๑ พฤษภาคม
ดาวน์โหลด :
http://www.rd.go.th/publish/37977.0.html ( ดาวน์โหลด 0 ครั้ง)
ประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ ๒๐๓)เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการยกเว้นภาษีเงินได้ให้แก่ผู้ได้รับผลกระทบหรือความเสียหายจากหรือเนื่องมาจากการเกิดเพลิงไหม้อันเนื่องมาจากการชุมนุมทางการเมือง
ดาวน์โหลด :
http://www.rd.go.th/publish/32443.0.html ( ดาวน์โหลด 0 ครั้ง)
กฎกระทรวงฉบับที่ ๒๘๔ (พ.ศ. ๒๕๕๔)ออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการจำหน่ายหนี้สูญจากบัญชีลูกหนี้
ดาวน์โหลด :
http://www.rd.go.th/publish/40807.0.html ( ดาวน์โหลด 0 ครั้ง)
กฎกระทรวง ฉบับที่ 282 ออกตามความในประมวลรัษฎากร
ดาวน์โหลด :
http://www.ryt9.com/s/rdn/1272878 ( ดาวน์โหลด 0 ครั้ง)


.. 6 7 8 9 10

จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 22297 ครั้ง