กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
กองกฎหมาย

กฎหมายสงเคราะห์ผู้ประสบภัย

สงเคราะห์ผู้ประสบภัย

กลุ่ม
กฎกระทรวง ฉบับที่ 255 (พ.ศ. 2548) ออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร
ดาวน์โหลด :
http://law.longdo.com/law/719/sub22002/ ( ดาวน์โหลด 0 ครั้ง)
กฎกระทรวง ฉบับที่ 253 (พ.ศ. 2548) ออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร
ดาวน์โหลด :
http://law.longdo.com/law/719/sub21999 ( ดาวน์โหลด 0 ครั้ง)
กฎกระทรวง ฉบับที่ ๒๕๒ (พ.ศ. ๒๕๔๘)ออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร
ดาวน์โหลด :
http://law.longdo.com/law/719/sub21998 ( ดาวน์โหลด 0 ครั้ง)
พรฎ. ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 527) พ.ศ. 2554
ดาวน์โหลด :
http://www.thailaws.com/law/thaiacts/code2245.pdf ( ดาวน์โหลด 0 ครั้ง)
พรฎ. ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 524) พ.ศ. 2554
ดาวน์โหลด :
http://www.thailaws.com/law/thaiacts/code2242.pdf ( ดาวน์โหลด 0 ครั้ง)


.. 6 7 8 9 10

จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 22300 ครั้ง