กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
กองกฎหมาย

วัตถุอันตรายและสารเคมี

พระราชบัญญัติการค้าน้ำมันเชือเพลิง พ.ศ. ๒๕๔๓

กลุ่ม
พระราชบัญญัติการค้าน้ำมันเชื้อพลิง พ.ศ.๒๕๔๓
ดาวน์โหลด :
http://web.krisdika.go.th/data/law/law2/%a1108/%a1108-20-9999-update.pdf ( ดาวน์โหลด 0 ครั้ง)
ประกาศกระทรวงพลังงานเรื่อง กําหนดแบบและรายการบัญชีเกี่ยวกับปริมาณน้ํามันเชื้อเพลิงแต่ละชนิดที่นำเข้ามาในราชอาณาจักรซื้อ กลั่น ผลิตได้มา จำหน่ายไปแล้วและที่เหลืออยู่แต่ละเดือนของผู้ค้าน้ำมันตามมาตรา ๑๐ พ.ศ.๒๕๕๙
ดาวน์โหลด :
http://elaw.doeb.go.th/document_doeb/600_0001.pdf ( ดาวน์โหลด 0 ครั้ง)
ประกาศกระทรวงพลังงาน เรื่อง การจัดให้มีถังและลักษณะและการติดตั้งถังเก็บน้ำมันเชื้อเพลิงรวมทั้งอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องในการพิจารณาออกใบอนุญาตเป็นผู้ค้าน้ำมันตามมาตรา ๗ พ.ศ.๒๕๕๘
ดาวน์โหลด :
http://elaw.doeb.go.th/document_doeb/474_0001.pdf ( ดาวน์โหลด 0 ครั้ง)
ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง กำหนดลักษณะคุณภาพของน้ำมันหล่อลื่น พ.ศ. ๒๕๕๔
ดาวน์โหลด :
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2554/E/125/77.PDF ( ดาวน์โหลด 0 ครั้ง)
ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง กำหนดลักษณะคุณภาพของไบโอดีเซลสำหรับเครื่องยนต์การเกษตร (ไบโอดีเซลชุมชล) พ.ศ. ๒๕๔๙
ดาวน์โหลด :
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2549/E/079/5.PDF ( ดาวน์โหลด 0 ครั้ง)


1 2

จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 29296 ครั้ง