กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
กองกฎหมาย

วัตถุอันตรายและสารเคมี

พระราชบัญญัติการค้าน้ำมันเชือเพลิง พ.ศ. ๒๕๔๓

กลุ่ม
ประกาศธุรกิจพลังงาน เรื่อง กำหนดลักษณะและคุณภาพของน้ำมันเบนซินพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๕๓
ดาวน์โหลด :
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2553/E/007/24.PDF ( ดาวน์โหลด 0 ครั้ง)
ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง กำหนดลักษณะและคุณภาพเอทานอลแปลงสภาพ พ.ศ. ๒๕๔๘
ดาวน์โหลด :
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2548/00169280.PDF ( ดาวน์โหลด 0 ครั้ง)
ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง กำหนดลักษณะและคุณภาพของก๊าซธรรมชาติสำหรับยานยนต์ พ.ศ. ๒๕๕๒
ดาวน์โหลด :
ประกาศกระทรวงพลังงาน เรื่อง ให้เอทานอลและไบโอดีเซลเป็นน้ำมันเชื้อเพลิงตามพระราชบัญญัติการค้าน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. ๒๕๔๓ พ.ศ. ๒๕๔๘
ดาวน์โหลด :
http://elaw.doeb.go.th/doeb/web/openlaw.jsp?LID=132&FileType=HTM&searchword ( ดาวน์โหลด 0 ครั้ง)


1 2

จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 27795 ครั้ง