กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
กองกฎหมาย

โรคระบาดจากสัตว์และพืช

โรคระบาดสัตว์

กลุ่ม
พระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๘
ดาวน์โหลด :
http://web.krisdika.go.th/data/law/law2/%c330/%c330-20-2558-a0001.pdf ( ดาวน์โหลด 0 ครั้ง)
พระราชกฤษฎีกาให้ใช้บทบัญญัติหมวด ๑ หมวด ๒ หมวด ๓ หมวด ๔ และหมวด ๕ แห่งพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. ๒๔๙๙ บังคับแก่สัตว์ปีกจำพวกนก ไก่ เป็ด ห่าน และไข่สำหรับใช้ทำพันธุ์ พ.ศ. ๒๕๔๙
ดาวน์โหลด :
http://web.krisdika.go.th/data/law/law2/%c330/%c330-2a-2549-a0001.pdf ( ดาวน์โหลด 0 ครั้ง)
กฎกระทรวง ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๔๙๙) ออกตามความในพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. ๒๔๙๙
ดาวน์โหลด :
http://web.krisdika.go.th/data/law/law2/%c330/%c330-2a-2500-002.pdf ( ดาวน์โหลด 0 ครั้ง)
กฏกระทรวง ว่าด้วยการนำเข้า นำออก หรือนำผ่านราชอาณาจักรซึ่งสัตว์หรือซากสัตว์ พ.ศ. ๒๕๔๔
ดาวน์โหลด :
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/00015301.PDF ( ดาวน์โหลด 0 ครั้ง)
กฏกระทรวงว่าด้วยโรคระบาดสัตว์เพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๔๗
ดาวน์โหลด :
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/00015302.PDF ( ดาวน์โหลด 0 ครั้ง)


1 2 3 4 5 ..

จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 15075 ครั้ง