กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
กองกฎหมาย

โรคระบาดจากสัตว์และพืช

โรคระบาดสัตว์

กลุ่ม
ระเบิยบกรมปศุสตว์ ว่าด้วยการทำลายสัตว์ที่เป็นโรคระบาด และการทำลายสัตว์หรือซากสัตว์ที่เป็นพาหะของโรคระบาด พ.ศ. ๒๕๔๗
ดาวน์โหลด :
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/0E/00149906.PDF ( ดาวน์โหลด 0 ครั้ง)
ระเบียบกรมปศุสัตว์ ว่าด้วยการทำลายสัตว์ที่เป็นโรคระบาดและการทำลายสัตว์ หรือซากสัตว์ที่เป็นพาหะของโรคระบาด (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐
ดาวน์โหลด :
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2551/E/013/1.PDF ( ดาวน์โหลด 0 ครั้ง)
ระเบียบกรมปศุสัตว์ ว่าด้วย การอนุญาต การตรวจโรคและการทำลายเชื้อโรคในการเคลื่อนย้ายสัตว์หรือซากสัตว์ภายในราชอาณาจักร พ.ศ. ๒๕๔๖
ดาวน์โหลด :
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/00124058.PDF ( ดาวน์โหลด 0 ครั้ง)
ประกาศกรมปศุสัตว์ เรื่อง แต่งตั้งสารวัตรตามพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. ๒๔๙๙ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑
ดาวน์โหลด :
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2551/E/086/34.PDF ( ดาวน์โหลด 0 ครั้ง)
พระราชบัญญัติเชื้อโรคและพิษจากสัตว์ พ.ศ. ๒๕๒๕ (ฉบับอัพเดทล่าสุด แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ ๒)
ดาวน์โหลด :
http://web.krisdika.go.th/data/law/law2/%aa04/%aa04-20-9999-update.pdf ( ดาวน์โหลด 0 ครั้ง)


1 2 3 4 5 ..

จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 14460 ครั้ง