กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
กองกฎหมาย

โรคระบาดจากสัตว์และพืช

โรคระบาดสัตว์

กลุ่ม
กฏกระทรวง กำหนดหลักเกณฑ์การปฏบัติของหน่วยงานที่ได้รับยกเว้นไม่ต้องขออนุญาต ในการผลิต ครอบครอง จำหน่าย นำเข้า ส่งออก หรือนำผ่านซึ่งเชื้อโรคและพิษจากสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๒
ดาวน์โหลด :
http://web.krisdika.go.th/data/law/law2/%aa04/%aa04-2b-2552-a0002.pdf ( ดาวน์โหลด 0 ครั้ง)
กฏกระทรวง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขออนุญาตและการอนุญาตผลิตครอบครอง จำหน่าย นำเข้า ส่งออก หรือนำผ่านซึ่งเชื้อโรคและพิษจากสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๒
ดาวน์โหลด :
http://web.krisdika.go.th/data/law/law2/%aa04/%aa04-2b-2552-a0001.pdf ( ดาวน์โหลด 0 ครั้ง)
กฏกระทรวง ฉบับที่ ๘ (พ.ศ. ๒๕๒๙) ออกตามความในพระราชบัญญัติเชื้อโรคและพิษจากสัตว์พ.ศ. ๒๕๒๕
ดาวน์โหลด :
http://web.krisdika.go.th/data/law/law2/%aa04/%aa04-2b-2529-008.pdf ( ดาวน์โหลด 0 ครั้ง)
กฏกระทรวง ฉบับที่ ๗ (พ.ศ. ๒๕๒๙) ออกตามความในพระราชบัญญัติเชื้อโรคและพิษจากสัตว์พ.ศ. ๒๕๒๕
ดาวน์โหลด :
http://web.krisdika.go.th/data/law/law2/%aa04/%aa04-2b-2529-007.pdf ( ดาวน์โหลด 0 ครั้ง)
ประกาศระทรวงสาธารณสุข เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติเชื้อโรคและพิษจากสัตว์ พ.ศ. ๒๕๒๕ พ.ศ. ๒๕๒๗
ดาวน์โหลด :
http://web.krisdika.go.th/data/law/law2/%aa04/%aa04-2e-9999-update.pdf ( ดาวน์โหลด 0 ครั้ง)


1 2 3 4 5 ..

จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 14462 ครั้ง