กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
กองกฎหมาย

โรคระบาดจากสัตว์และพืช

โรคระบาดสัตว์

กลุ่ม
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๓๑) เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบญญัติเชื้อโรคและพิษจากสัตว์ พ.ศ. ๒๕๒๕
ดาวน์โหลด :
http://web.krisdika.go.th/data/law/law2/%aa04/%aa04-2e-2531-a0001.pdf ( ดาวน์โหลด 0 ครั้ง)
พระราชบัญญัติโรคพิษสุนัขบ้า พ.ศ. ๒๕๓๕
ดาวน์โหลด :
http://web.krisdika.go.th/data/law/law2/%c321/%c321-20-2535-001.pdf ( ดาวน์โหลด 0 ครั้ง)
ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เรื่อง แต่งตั้งสัตวแพทย์ตามพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. ๒๔๙๙ ฉบับอัพเดทล่าสุด
ดาวน์โหลด :
http://web.krisdika.go.th/data/law/law2/%c330/%c330-2e-9993-update.pdf ( ดาวน์โหลด 0 ครั้ง)
ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เรื่อง กำหนดเขตปลอดโรคระบาดตามพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. ๒๔๙๙(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๕
ดาวน์โหลด :
http://web.krisdika.go.th/data/law/law2/%c330/%c330-2e-2555-a0003.pdf ( ดาวน์โหลด 0 ครั้ง)
ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. ๒๔๙๙พ.ศ. ๒๕๕๒
ดาวน์โหลด :
http://web.krisdika.go.th/data/law/law2/%c330/%c330-2e-2552-a0002.pdf ( ดาวน์โหลด 0 ครั้ง)


.. 2 3 4 5 6

จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 14458 ครั้ง