กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
กองกฎหมาย

โรคระบาดจากสัตว์และพืช

โรคระบาดสัตว์

กลุ่ม
ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. ๒๔๙๙(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑
ดาวน์โหลด :
http://web.krisdika.go.th/data/law/law2/%c330/%c330-2e-2551-a0004.pdf ( ดาวน์โหลด 0 ครั้ง)
ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เรื่อง แต่งตั้งสัตวแพทย์ ตามพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. ๒๔๙๙ (ฉบับที่ ๒)พ.ศ. ๒๕๕๑
ดาวน์โหลด :
http://web.krisdika.go.th/data/law/law2/%c330/%c330-2e-2551-a0002.pdf ( ดาวน์โหลด 0 ครั้ง)
ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เรื่อง แต่งตั้งสัตวแพทย์ตามพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. ๒๔๙๙
ดาวน์โหลด :
http://web.krisdika.go.th/data/law/law2/%c330/%c330-2e-2546-a0001.pdf ( ดาวน์โหลด 0 ครั้ง)
ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เรื่อง กำหนดเขตปลอดโรคระบาดตามพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. ๒๔๙๙
ดาวน์โหลด :
http://web.krisdika.go.th/data/law/law2/%c330/%c330-2e-2540-001.pdf ( ดาวน์โหลด 0 ครั้ง)
ประกาศกระทรวงเกษตรเรื่อง แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. ๒๔๙๙
ดาวน์โหลด :
http://web.krisdika.go.th/data/law/law2/%c330/%c330-2e-2500-a0001.pdf ( ดาวน์โหลด 0 ครั้ง)


.. 2 3 4 5 6

จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 15591 ครั้ง