กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
กองกฎหมาย

ด้านความมั่นคง

ด้านความมั่นคง

กลุ่ม
พระราชบัญญัติ การส่งออกไปนอกและการนำเข้ามาในราชอาณาจักรซึ่งสินค้า พ.ศ. ๒๕๒๒
ดาวน์โหลด :
http://web.krisdika.go.th/data/law/law2/%a160/%a160-20-9999-update.pdf ( ดาวน์โหลด 0 ครั้ง)
กฎกระทรวง ฉบับที่ ๕ (พ.ศ. ๒๕๕๐) ออกตามความในพระราชบัญญัติโบราณสถานโบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๔
ดาวน์โหลด :
กฎกระทรวง ฉบับที่ ๕ (พ.ศ. ๒๕๓๙) ออกตามความในพระราชบัญญัติโบราณสถานโบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๔
พระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๔ และที่แก้ไขเพื่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๓๕
ประมวลกฏหมายอาญา ภาค ๒ ความผิด ลักษณะ ๑ ความผิดเกี่ยวกับความมั่นคงแห่งราชอาณาจักร หมวด ๑ หมวด ๒ หมวด ๓
ดาวน์โหลด :
http://www.thailawtoday.com/component/content/812.html?task=view ( ดาวน์โหลด 0 ครั้ง)


1 2 3 4 5 ..

จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 15537 ครั้ง