กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
กองกฎหมาย

ด้านความมั่นคง

ด้านความมั่นคง

กลุ่ม
พระราชบัญญัติกำหนดหน้าที่ของคนไทยในเวลารบ
ดาวน์โหลด :
http://web.krisdika.go.th/data/law/law2/%a143/%a143-20-2484-001.pdf ( ดาวน์โหลด 0 ครั้ง)
พระราชบัญญัติข่าวกรองแห่งชาติ
ดาวน์โหลด :
http://web.krisdika.go.th/data/law/law2/%a202/%a202-20-2528-a0003.pdf ( ดาวน์โหลด 0 ครั้ง)
พระราชบัญญัติควบคุมการส่งออกไปนอกราชอาณาจักรซึ่งอาวุธยุทธภัณฑ์ และสิ่งที่ใช้ในการสงครามพ.ศ. ๒๔๙๕
ดาวน์โหลด :
http://web.krisdika.go.th/data/law/law2/%a418/%a418-20-2495-001.pdf ( ดาวน์โหลด 0 ครั้ง)
พระราชบัญญัติคนเข้าเมืองพ.ศ. ๒๕๒๒
ดาวน์โหลด :
http://web.krisdika.go.th/data/law/law2/%a402/%a402-20-9999-update.pdf ( ดาวน์โหลด 0 ครั้ง)
พระราชบัญญัติควบคุมและจัดการกิจการหรือทรัพย์สินของคนต่างด้าวบางจำพวกในภาวะคับขันพุทธศักราช ๒๔๘๔
ดาวน์โหลด :
http://web.krisdika.go.th/data/law/law2/%a472/%a472-20-2484-001.pdf ( ดาวน์โหลด 0 ครั้ง)


1 2 3 4 5 ..

จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 14939 ครั้ง