กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
กองกฎหมาย

ด้านความมั่นคง

ด้านความมั่นคง

กลุ่ม
พระราชบัญญัติควบคุมยุทธภัณฑ์ พ.ศ.๒๕๓๐
ดาวน์โหลด :
http://web.krisdika.go.th/data/law/law2/%a428/%a428-20-2530-001.pdf ( ดาวน์โหลด 0 ครั้ง)
พระราชบัญญัติความร่วมมือระหว่างประเทศในเรื่องทางอาญาพ.ศ. ๒๕๓๕
ดาวน์โหลด :
http://web.krisdika.go.th/data/law/law2/%a413/%a413-20-9999-update.pdf ( ดาวน์โหลด 0 ครั้ง)
พระราชบัญญัติคุ้มครองความลับในราชการพุทธศักราช ๒๔๘๓
ดาวน์โหลด :
http://web.krisdika.go.th/data/law/law2/%a433/%a433-20-2483-001.pdf ( ดาวน์โหลด 0 ครั้ง)
พระราชบัญญัติบัตรประจำตัวประชาชนพ.ศ. ๒๕๒๖
ดาวน์โหลด :
http://web.krisdika.go.th/data/law/law2/%ba04/%ba04-20-9999-update.pdf ( ดาวน์โหลด 0 ครั้ง)
พระราชบัญญัติจัดระเบียบบริหารหมู่บ้านอาสาพัฒนาและป้องกันตนเองพ.ศ. ๒๕๒๒
ดาวน์โหลด :
http://web.krisdika.go.th/data/law/law2/%a817/%a817-20-2522-a0001.pdf ( ดาวน์โหลด 0 ครั้ง)


.. 2 3 4 5 6 ..

จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 14942 ครั้ง