กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
กองกฎหมาย

ภัยแล้ง

คู่มือแนวทางการดำเนินการตามนโยบายขุดลอกแหล่งน้ำเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยหรือภัยแล้ง

กลุ่ม
คู่มือแนวทางการดำเนินการตามนโยบายขุดลอกแหล่งน้ำเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยหรือภัยแล้ง
ดาวน์โหลด :
http://www.dla.go.th/upload/template/tempNews/2018/11/49078_1.PDF ( ดาวน์โหลด 0 ครั้ง)จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 5899 ครั้ง