กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
กองกฎหมาย

อาคารเสี่ยงภัย

พระราชบัญญัติการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

กลุ่ม
พระราชบัญญัติการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๒๒ (ฉบับอัพเดทล่าสุด แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ ๒ ถึงที่ ๔)
ดาวน์โหลด :
http://web.krisdika.go.th/data/law/law2/%a156/%a156-20-9999-update.pdf ( ดาวน์โหลด 0 ครั้ง)
กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๔๘
ดาวน์โหลด :
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/0A/00153066.PDF ( ดาวน์โหลด 0 ครั้ง)จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 13840 ครั้ง