กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
กองกฎหมาย

การคมนาคมขนส่ง

ขนส่งทางน้ำ

กลุ่ม
พระราชบัญญัติการรับขนของทางทะเล พ.ศ. ๒๕๓๔
ดาวน์โหลด :
http://web.krisdika.go.th/data/law/law2/%a172/%a172-20-2534-001.pdf ( ดาวน์โหลด 0 ครั้ง)
พระราชบัญญัติควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. ๒๕๔๒ (อัพเดทล่าสุด แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ ๒)
ดาวน์โหลด :
http://web.krisdika.go.th/data/law/law2/%a485/%a485-20-9999-update.pdf ( ดาวน์โหลด 0 ครั้ง)
พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. ๒๕๓๕
ดาวน์โหลด :
http://web.krisdika.go.th/data/law/law2/%c316/%c316-20-2535-001.pdf ( ดาวน์โหลด 0 ครั้ง)
พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. ๒๕๓๕ (อัพเดทล่าสุด แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ ๒ และที่ ๓)
ดาวน์โหลด :
http://web.krisdika.go.th/data/law/law2/%c703/%c703-20-9999-update.pdf ( ดาวน์โหลด 0 ครั้ง)
พระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับสถานที่ผลิตปิโตรเลียมในทะเล พ.ศ. ๒๕๓๐
ดาวน์โหลด :
http://web.krisdika.go.th/data/law/law2/%c742/%c742-20-9999-update.pdf ( ดาวน์โหลด 0 ครั้ง)


1 2 3

จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 12136 ครั้ง