กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
กองกฎหมาย

แผ่นดินไหว

แผ่นดินไหว

กลุ่ม
พระราชบัญญัติกองอาสารักษาดินแดน พ.ศ. ๒๔๙๗
ประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ ๔๖) เรื่อง กำหนดรายจ่ายเพื่อการสาธารณประโยชน์ รายจ่ายเพื่อการศึกษาและรายจ่ายเพื่อการกีฬา ตามมาตรา ๖๕ ตรี (๓) แห่งประมวลรัษฎากร
กฎกระทรวง กำหนดการรับน้ำหนัก ความต้านทาน ความคงทนของอาคาร และพื้นดินที่รองรับอาคารในการต้านทานแรงสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหว พ.ศ. ๒๕๕๐
พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522
ดาวน์โหลด :
http://www.suthep.go.th/img_update/download/134_9154_2522.pdf ( ดาวน์โหลด 0 ครั้ง)
กฎกระทรวง ฉบับที่ ๕๗ (พ.ศ. ๒๕๔๔)ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒
ดาวน์โหลด :
http://web.krisdika.go.th/data/law/law2/%a404/%a404-2b-2544-a0001.pdf ( ดาวน์โหลด 0 ครั้ง)


1 2

จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 5401 ครั้ง