กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
กองกฎหมาย

แผ่นดินไหว

แผ่นดินไหว

กลุ่ม
กฎกระทรวง. ฉบับที่ 126 (พ.ศ. 2509). ออกตามความในประมวลรัษฎากร วาดวยภาษีเงินได้
ดาวน์โหลด :
http://www.gpf.or.th/download/general/law_126.pdf ( ดาวน์โหลด 0 ครั้ง)
ประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 138)เรื่องกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขเพื่อการยกเว้นเงินได้พึงประเมินฯ
ดาวน์โหลด :
http://www.rd.go.th/publish/25959.0.html ( ดาวน์โหลด 0 ครั้ง)
ประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 44)เรื่องกำหนดรายจ่ายเพื่อการสาธารณประโยชน์ รายจ่ายเพื่อการศึกษาและรายจ่าย เพื่อการกีฬา ตามมาตรา 65 ตรี (3) แห่งประมวลรัษฎากร
ดาวน์โหลด :
http://home.kku.ac.th/anuton/electronic%20tax/3214.0.html ( ดาวน์โหลด 0 ครั้ง)


1 2

จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 4953 ครั้ง