กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
กองกฎหมาย

อาคารถล่ม

อาคารถล่ม

กลุ่ม
กฎกระทรวง กําหนดหลักเกณฑ์การอนุญาตดัดแปลงอาคาร เพื่อเสริมความมั่นคงแข็งแรงของอาคารให้สามารถต้านแรงสั่นสะเทือนจากแผ่นดินไหว พ.ศ. ๒๕๕๕
ดาวน์โหลด :
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2555/A/116/28.PDF ( ดาวน์โหลด 0 ครั้ง)
พระราชบัญญัติ ระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา พ.ศ. ๒๕๔๒ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๒
ดาวน์โหลด :
http://web.krisdika.go.th/data/law/law2/%c342/%c342-20-9999-update.pdf ( ดาวน์โหลด 0 ครั้ง)
พระราชบัญญัติควบคุมอาคารพ.ศ. ๒๕๒๒
ดาวน์โหลด :
http://web.krisdika.go.th/data/law/law2/%a404/%a404-20-9999-update.pdf ( ดาวน์โหลด 0 ครั้ง)
กฎกระทรวงฉบับที่ ๔ (พ.ศ. ๒๕๒๖)ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคารพ.ศ. ๒๕๒๒
ดาวน์โหลด :
http://web.krisdika.go.th/data/law/law2/%a404/%a404-2b-9998-update.pdf ( ดาวน์โหลด 0 ครั้ง)
กฎกระทรวงฉบับที่ ๖ (พ.ศ. ๒๕๒๗)ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคารพ.ศ. ๒๕๒๒
ดาวน์โหลด :
http://web.krisdika.go.th/data/law/law2/%a404/%a404-2b-9997-update.pdf ( ดาวน์โหลด 0 ครั้ง)


1 2

จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 5397 ครั้ง