กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
กองกฎหมาย

อาคารถล่ม

อาคารถล่ม

กลุ่ม
กฎกระทรวงฉบับที่ 48 (พ.ศ. ๒๕๒๗)ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคารพ.ศ. ๒๕๒๒
ดาวน์โหลด :
http://www.rightsystem.co.th/pdf/48.pdf ( ดาวน์โหลด 0 ครั้ง)
กฎกระทรวงฉบับที่ ๖๐ (พ.ศ. ๒๕๔๙)ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒
ดาวน์โหลด :
http://web.krisdika.go.th/data/law/law2/%a404/%a404-2b-2549-a0003.pdf ( ดาวน์โหลด 0 ครั้ง)
กฎกระทรวง ฉบับที่126 (พ.ศ. 2509)ออกตามความในประมวลรัษฎากร วาดวยภาษีเงินได้
ดาวน์โหลด :
http://www.gpf.or.th/download/general/law_126.pdf ( ดาวน์โหลด 0 ครั้ง)
กฎกระทรวงกําหนดการรับน้ำหนัก ความต้านทาน ความคงทนของอาคาร. พ.ศ.2550
ดาวน์โหลด :
ttp://www.tca.or.th/tca/wp-content/uploads/2012/07/124_86_301150_36.pdf ( ดาวน์โหลด 0 ครั้ง)
ประกาศอธิบดีกรมสรรพกร เกี่ยวกับภาษีเงินได้ ฉบับที่ 44
ดาวน์โหลด :
http://law.longdo.com/law/719/sub22200/ ( ดาวน์โหลด 0 ครั้ง)


1 2

จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 5106 ครั้ง