กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
กองกฎหมาย

ด้านเทคโนโลยี

ความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์

กลุ่ม
พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์พ.ศ. ๒๕๕๐
ดาวน์โหลด :
http://web.krisdika.go.th/data/law/law2/%c771/%c771-20-2550-a0001.pdf ( ดาวน์โหลด 0 ครั้ง)
ระเบียบว่าด้วยการจับ ควบคุม ค้น การทำสำนวนสอบสวนและดำเนินคดีกับผู้กระทำความผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์พ.ศ. ๒๕๕๐
ดาวน์โหลด :
http://web.krisdika.go.th/data/law/law2/%c771/%c771-2g-2550-a0001.pdf ( ดาวน์โหลด 0 ครั้ง)
ประกาศกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับคุณสมบัติของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์พ.ศ. ๒๕๕๐
ดาวน์โหลด :
http://web.krisdika.go.th/data/law/law2/%c771/%c771-2e-2550-a0002.pdf ( ดาวน์โหลด 0 ครั้ง)
ประกาศกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เรื่อง หลักเกณฑ์การเก็บรักษาข้อมูลจราจรทาง คอมพิวเตอร์ของผู้ให้บริการ พ.ศ. ๒๕๕๐
ดาวน์โหลด :
http://webmail.mof.go.th/SkinFiles/mof.go.th/MOF/46_1_Traffic%20Data.pdf ( ดาวน์โหลด 0 ครั้ง)
ประกาศกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเรื่อง กำหนดแบบบัตรประจำตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์พ.ศ. ๒๕๕๐
ดาวน์โหลด :
http://web.krisdika.go.th/data/law/law2/%c771/%c771-2e-2550-a0003.pdf ( ดาวน์โหลด 0 ครั้ง)จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 6419 ครั้ง