กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
กองกฎหมาย

อื่นๆ

อื่นๆ

กลุ่ม
พระราชกำหนดกองทุนส่งเสริมการประกันภัยพิบัติพ.ศ. ๒๕๕๕
ดาวน์โหลด :
http://web.krisdika.go.th/data/law/law2/%a1135/%a1135-20-2555-a0001.pdf ( ดาวน์โหลด 0 ครั้ง)
พระราชบัญญัติ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ. ๒๕๐๓
ดาวน์โหลด :
http://web.krisdika.go.th/data/law/law2/%a132/%a132-20-9998-update.pdf ( ดาวน์โหลด 0 ครั้ง)
ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง สัญลักษณ์เตือนอันตราย เครื่องหมายเกี่ยวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน และข้อความแสดงสิทธิและหน้าที่ของนายจ้างและลูกจ้าง พ.ศ. ๒๕๕๔
ดาวน์โหลด :
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2554/E/145/76.PDF ( ดาวน์โหลด 0 ครั้ง)
ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง กำหนดแบบแจ้งการเกิดอุบัติเหตุภัยร้ายแรง หรือการประสบอันตรายจากการทำงาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ดาวน์โหลด :
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2554/E/125/82.PDF ( ดาวน์โหลด 0 ครั้ง)
ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง กำหนดมาตรฐานอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๕๔
ดาวน์โหลด :
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2554/E/112/36.PDF ( ดาวน์โหลด 0 ครั้ง)


1 2 3 4 5 ..

จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 18840 ครั้ง