กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
กองกฎหมาย

อื่นๆ

อื่นๆ

กลุ่ม
กฎกระทรวงว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการปกครอง ดูแล บำรุงรักษา ใช้และจัดหาประโยชน์เกี่ยวกับที่ราชพัสดุ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๙
ดาวน์โหลด :
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2549/00188057.PDF ( ดาวน์โหลด 0 ครั้ง)
พระราชบัญญัติ กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ ๒ พ.ศ.๒๕๔๙
ดาวน์โหลด :
http://web.krisdika.go.th/data/law/law2/%a1100/%a1100-20-9999-update.pdf ( ดาวน์โหลด 0 ครั้ง)
ระเบียบกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ว่าด้วยการจ่ายเงินอุดหนุนเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมกรณีฉุกเฉิน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐
ดาวน์โหลด :
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2550/E/046/7.PDF ( ดาวน์โหลด 0 ครั้ง)
ระเบียบกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ว่าด้วยการจ่ายเงินอุดหนุนเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๗
ดาวน์โหลด :
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2550/E/046/5.PDF ( ดาวน์โหลด 0 ครั้ง)
ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธการแจ้งชื่อเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานเพื่อขึ้นทะเบียน และแจ้งกรณีลูกจ้างประสบอันตราย เจ็บป่วย หรือสูญหายลงวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๔๙


1 2 3 4 5 ..

จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 19444 ครั้ง