กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
กองกฎหมาย

อื่นๆ

อื่นๆ

กลุ่ม
ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองรางงาน เรื่อง กำหนดแบบรายงานผลการดำเนินงานของเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับเทคนิคขั้นสูงและระดับวิชาชีพ ลงวันที่ ๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๙
ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและหลักสูตรการฝึกอบรมความปลอดภัยในการทำงานในที่อับอากาศ พ.ศ. ๒๕๔๙
ดาวน์โหลด :
http://www.oshthai.org/upload/file_linkitem/20111013035144_2.pdf ( ดาวน์โหลด 0 ครั้ง)
ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการอบรมคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานของสถานประกอบกิจการ พ.ศ. ๒๕๔๙ ลงวันที่ ๘ พฤศจิกายน ฑ.ศ. ๒๕๔๙
ดาวน์โหลด :
http://www.oshthai.org/upload/file_linkitem/20111013034518_2.pdf ( ดาวน์โหลด 0 ครั้ง)
ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (หลักเกณฑ์ วิธีดำเนินการตรวจวัดวิเคราะห์สภาวะการทำงานเกี่ยวกับระดับความร้อน แสงสว่าง หรือเสียง) เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีดำเนินการตรวจวัดวิเคราะห์สภาวะการทำงานเกี่ยวกบระดับความร้อน แสงสว่าง หรือเสียงภายในสถานประกอบกิจก
ดาวน์โหลด :
http://www.oshthai.org/upload/file_linkitem/20111013034640_2.pdf ( ดาวน์โหลด 0 ครั้ง)
ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองรางงาน เรื่อง แบบคำขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้รับรองรายงานการตรวจวัดและวิเคราะห์สภาวะการทำงาน พ.ศ. ๒๕๕๐


1 2 3 4 5 ..

จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 18841 ครั้ง