กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
กองกฎหมาย

อื่นๆ

อื่นๆ

กลุ่ม
ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองรางงาน (กำหนดแบบสมุดสุขภาพ) เรื่อง กำหนดแบบสมุดสุขภาพประจำตัวของลูกจ้างที่ทำงานเกี่ยงกับปัจจัยเสี่ยง และแบบแจ้งผลการตรวจสุขภาพของลูกจ้างที่พบความผิดปกติหรือการเจ็บป่วย การให้การรักษาพยาบาล และการป้องกันแก้ไข พ.ศ. ๒๕๕๑
ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการอบรมหัวหน้าหน่วยงานความปลอดภัย พ.ศ. ๒๕๕๑
ดาวน์โหลด :
http://www.oshthai.org/upload/file_linkitem/20100125100321_2.pdf ( ดาวน์โหลด 0 ครั้ง)
ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองรางงาน เรื่อง กำหนดมาตรฐานอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล อุปกรณ์ช่วยเหลือและช่วยชีวิตสำหรับการทำงานในที่อับอากาศ ลงวันที่ ๑๖ กันยายาน ๒๕๔๘
ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองรางงาน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกตั้งกรรมการผู้แทนลูกจ้าง ลงวันที่ ๒๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๔๙
ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองรางงาน เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและหลักสูตรการฝึกอบรมความปลอดภัยในการทำงานในที่อับอากาศ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑
ดาวน์โหลด :
http://www.oshthai.org/upload/file_linkitem/20100125100414_2.pdf ( ดาวน์โหลด 0 ครั้ง)


.. 2 3 4 5 6 ..

จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 18138 ครั้ง