กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
กองกฎหมาย

อื่นๆ

อื่นๆ

กลุ่ม
ระเบียบกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยงานฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน และการดำเนินการฝึกอบรม พ.ศ.๒๕๔๙
ดาวน์โหลด :
http://www.oshthai.org/upload/file_linkitem/20100125100321_2.pdf ( ดาวน์โหลด 0 ครั้ง)
กฎกระทรวง กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการตรวจสุขภาพของลูกจ้างและส่งผลการตรวจแก่พนักงานตรวจแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๗
ดาวน์โหลด :
http://www.konayutthaya.com/apm/files/hr_law/health.pdf ( ดาวน์โหลด 0 ครั้ง)
กฎกระทรวง กำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับความร้อน แสงสว่าง และเสียง พ.ศ. ๒๕๔๙
ดาวน์โหลด :
http://www.labour.go.th/th/doc/law/safty_work_environment_2549.pdf ( ดาวน์โหลด 0 ครั้ง)
กฎกระทรวง กำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. ๒๕๔๙
กฎกระทรวง กำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับงานก่อสร้าง พ.ศ. ๒๕๕๑
ดาวน์โหลด :
http://www.labour.go.th/th/doc/law/safty_construction_2551.pdf ( ดาวน์โหลด 0 ครั้ง)


.. 4 5 6 7 8

จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 18783 ครั้ง