กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
กองกฎหมาย

อื่นๆ

อื่นๆ

กลุ่ม
พระราชบัญญัติเงินทดแทนพ.ศ. ๒๕๓๗
ดาวน์โหลด :
http://web.krisdika.go.th/data/law/law2/%a704/%a704-20-9999-update.pdf ( ดาวน์โหลด 0 ครั้ง)
กฏกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหารและจัดการด้านความปลอดภัย
ดาวน์โหลด :
http://ie.eng.cmu.ac.th/elearning/255431/download/20100125095533_2.pdf ( ดาวน์โหลด 0 ครั้ง)
พระราชบัญญัติประกันสังคมพ.ศ. ๒๕๓๓
ดาวน์โหลด :
http://web.krisdika.go.th/data/law/law2/%bb11/%bb11-20-9999-update.pdf ( ดาวน์โหลด 0 ครั้ง)
ระเบียบธนาคารออมสิน ฉบับที่ 423 ว่าด้วยการช่วยเหลือพนักงานกรณีประสบวินาศภัย
ประกาศสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล เรื่องแผนป้องกันและระงับอัคคีภัยและแผนป้องกันภัยพิบัติของสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล
ดาวน์โหลด :
http://hopes.glo.or.th/download/article/article_20130724152757.pdf ( ดาวน์โหลด 0 ครั้ง)


.. 4 5 6 7 8

จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 19443 ครั้ง