กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
กองกฎหมาย

หนังสือเวียน

ตอบข้อหารือ

กลุ่ม
ตอบข้อหารือกรณีการช่วยเหลือทายาทผู้ประสบอุบัติเหตุจมน้ำเสียชีวิต
ตอบข้อหารือการส่งมอบโครงการฟื้นฟูสิ่งสาธารณประโยชน์ที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย ปี พ.ศ. 2553
ตอบข้อหารือการประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัย
หารือการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (อุทกภัย น้ำป่าไหลหลาก และดินถล่ม)
ซักซ้อมแนวทางการใช้ชื่อตำแหน่งและหน่วยงานตาม พ.ร.บ. ปภ.จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 10660 ครั้ง