กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
กองกฎหมาย

หนังสือเวียน

รวมหนังสือแจ้งเวียน

กลุ่ม
แจ้งเวียนประกาศนายทะเบียนศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชน ตามพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ. 2562
ดาวน์โหลด :
https://bit.ly/2Y6bpUd ( ดาวน์โหลด 0 ครั้ง)
การเตรียมความพร้อมของหน่วยงาน ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒
ตัวอย่างแบบคำสั่งตามพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550
การกำหนดรูปแบบและแนวทางปฏิบัติในการประกาศเขตพื้นที่สาธารณภัย
การปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยการ ศึกษา ค้นคว้า ทดลอง หรือวิจัยภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยที่ได้จดทะเบียน พ.ศ. 2562


1 2 3 4

จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 3188 ครั้ง