กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
กองกฎหมาย

กฎหมายสงเคราะห์ผู้ประสบภัย

สงเคราะห์ผู้ประสบภัย

กลุ่ม
ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๕๖
ดาวน์โหลด :
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2556/E/023/1.PDF ( ดาวน์โหลด 0 ครั้ง)
ระเบียบธนาคารออมสิน ฉบับที่ ๔๒๓ ว่าด้วยการช่วยเหลือพนักงานกรณีประสบวินาศภัย
ดาวน์โหลด :
201412041358.pdf ( 0.73 MB ) ( ดาวน์โหลด 415 ครั้ง)
ระเบียบคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข การให้กู้ยืมเงินกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม แก่เกษตรกรและสถาบันเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ. ๒๕๕๔
ดาวน์โหลด :
http://web.krisdika.go.th/data/law/law2/%a123/%a123-2g-2555-a0001.pdf ( ดาวน์โหลด 0 ครั้ง)
ระเบียบคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาลดหรือยกเว้น การเก็บค่าเช่าที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๓๖
ดาวน์โหลด :
http://web.krisdika.go.th/data/law/law2/%a123/%a123-2g-2536-006.pdf ( ดาวน์โหลด 0 ครั้ง)
ระเบียบสำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยางว่าด้วยการช่วยเหลือสวนประสบภัยธรรมชาติ พ.ศ.๒๕๓๘ และหนังสือที่ กษ ๒๐๐๒/๑/๐๑๐๒ ลงวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๕๕ เรื่องการช่วยเหลือสวนสงเคราะห์เสียหายจากภัยธรรมชาติ ปี ๒๕๕๕
ดาวน์โหลด :
201411241029.pdf ( 2.68 MB ) ( ดาวน์โหลด 838 ครั้ง)


1 2

จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 4669 ครั้ง