กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
กองกฎหมาย

กฎหมายสงเคราะห์ผู้ประสบภัย

สงเคราะห์ผู้ประสบภัย

กลุ่ม
พระราชบัญญัติ สงเคราะห์ผู้ประสบภัยเนื่องในการรบ พุทธศักราช ๒๔๘๕ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสงเคราะห์ผู้ประสบภัยเนื่องในการรบ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๐๒
ดาวน์โหลด :
http://web.krisdika.go.th/data/law/law2/%ca03/%ca03-20-9999-update.pdf ( ดาวน์โหลด 0 ครั้ง)
ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการขอรับเงิน การพิจารณา และการขยายระยะเวลาในการขอรับเงินสงเคราะห์เนื่องจากการช่วยเหลือราชการ การปฏิบัติงานของชาติหรือการปฏิบัติตามหน้าที่มนุษยธรรม พ.ศ. ๒๕๔๓
ดาวน์โหลด :
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2544/E/035/1.PDF ( ดาวน์โหลด 0 ครั้ง)
ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยเงินช่วยเหลือค่าจัดการศพผู้ประสบภัยเนื่องจากการช่วยเหลือราชการ การปฏิบัติงานของชาติ หรือการปฏิบัติตามหน้าที่มนุษยธรรม พ.ศ. ๒๕๔๔
ดาวน์โหลด :
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2544/E/129/14.PDF ( ดาวน์โหลด 0 ครั้ง)


1 2

จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 4230 ครั้ง