กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
กองกฎหมาย

สรุปสาระสำคัญของกฎหมาย

พระราชบัญญัติ

กลุ่ม
เอกสารประกอบพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒
Thailand Data Protection Guidelines 2.0 (TDPG 2.0) แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
สรุปสาระสำคัญของพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ.2535
สรุปสาระสำคัญของพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535
สรุปสาระสำคัญของพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ.2535


1 2

จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 6429 ครั้ง