กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
กองกฎหมาย

คำพิพากษาที่น่าสนใจ

คำวินิจฉัยของศาลปกครองที่น่าสนใจ

กลุ่ม
คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด จากที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุดจำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 1688 ครั้ง